Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika je osnovni i najvažniji dokument predviđen Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

To je akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. (Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, "Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon).

Ko je u ibavezi da ima akt o proceni rizika

Svi poslodavci su, prema članu 13. ovog zakona, u obavezi da u pismenoj formi donesu akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i utvrde način i mere za njihovo otklanjanje, bez obzira na delatnost, broj radnih mesta i broj zaposlenih.

Izuzetak je poslodavac koji sam obavlja delatnost i koji nije u obavezi da ima akt o proceni rizika.

Poslodavci su takođe u obavezi da izmene akt o proceni rizika u slučaju svake promene nivoa rizika u procesu rada i pojave svake nove opasnosti.

Procena rizika predstavlja sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu dovesti do nastanka oboljenja ili oštećenja zdravlja i povreda na radu, kao i utvrđivanje mogućnosti i načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Procena rizika je analiza svih aspekata rada sa ciljem da se utvrde činioci koji mogu uzrokovati povrede na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja, kako bi se uvele preventivne i zaštitne mere koje stvaraju uslove za bezbedan rad.

Koji su sve faktori rizika

Tokom ove procedure procenjuju se radni procesi, organizacija rada; sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima; sredstva za rad; sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, kao i drugi faktori koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog.

Ko obavlja akt o proceni rizika

Izradu akta o proceni rizika obavljaju licencirana stručna lica uz učešće lica koje profesionalno obavlja poslove za poslodavca vezane za bezbednost i zdravlje na radu. U tom procesu mogu učestvovati i zaposleni preko svojih predstavnika koji zajedno sa predstavnicima poslodavca formiraju Odbor za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslodavac može procenu rizika uraditi sam, uz poštovanje Pravilnika o izradi akta o proceni rizika, ukoliko ima manje od deset zaposlenih i ne bavi se proizvodnom delatnošću.

Ukoliko poslodavac ima više od deset zaposlenih, u obavezi je da, pored Akta o proceni rizika, donese i Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, opšti akt kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Akt o proceni rizika treba obavezno da sadrži sledeće tačke:

1) opšte podatke o poslodavcu;
2) opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, i njihovo grupisanje i
opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
3) snimanje organizacije rada;
4) prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj
okolini;
5) procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;
6) utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;
7) zaključak;
8) izmene i dopune akta o proceni rizika.

Poslodavac je u obavezi da upozna zaposlenog sa svim rizicima na radu i tu obavezu ispunjava potpisivanjem obrasca broj 6. od strane zaposlenog. Obrazac br. 6 – Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad dobija se na osnovu akta o proceni rizika.

Sagovornik na ovu temu nam je bila licencirana Agencija GDS koja vam može uraditi Akt o proceni rizika, zaštitu na radu od požara i drugo.

One Reply to “Zašto je bitan akt o proceni rizika”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *