Ugovor o poklonu pravni je akt kojim se predaje predmet, imovina, nepokretnost ili veće nešto drugo na poklon drugoj osobi. On inače mora biti overen kako bi bio validan i tačan. Umetnička svojina, stanovi, kola, nakit, patent sve je stvar poklanjanja i za iste je potrebno sačiniti ugovor. U narednom tekstu biće pojašnjeno kako izgleda i kako se sačinjava isti. 

Šta je potrebno da sadrži ovaj ugovor?

Svaki ugovor zaključuju bar dve strane, pa tako i ovaaj. S jedne strane je obavezan poklonodavac, a sa druge strane je poklonopimalac. Ugovor je sačinjen od članova, koji bliže uređuju predmet i postupanje. U zaglavlju, ili u prvom članu obavezno se ističu generalije, odnosno svi podaci poklonodavca i svi podaci poklonoprimaoca (ime, srednje ime, adresa, matični broj, boroj lične karte). U daljim članovima detaljno se definiše koji je poklon u pitanju. Opis tog poklona (ako je stan, broj lista nepokretnosti, kvadratura, adresa i sl.), vrednost, osnovne karakteristike, a često i način sticanja. Nakon toga u završnom delu ugovora naznačeno je ukoliko primeraka je isti sačinjem, datum, mesto sačinjavanja i potšisi oba ili više lica. 

Nužni naslednici – da li treba i sa njima potpisati?

Ukoliko nekome iz vaše porodice pripada nasledno određeni deo vaše imovine, kao što su kuća, auto, ili neka druga vredna stvar, u tom slučaju nije potrebno sa takvim licima potpisivati ovaj Ugovor, jer su to nužni naslednici. To znači da su oni zakonska lica vaše imovine, u slučaju vaše smrti ili možda odricanja od iste. Deo imovine koji njima date to nije poklon, već njima to zakonski pripada. Stoga, sa njima nije potrebno potpisivati ovu vrstu Ugovora. 

Da li ugovor mora biti overen?

Na pitanje da li je ovaj ugovor potrebno overiti, odgovor bi bio da. To je obaveza, a na osnovu overe isti postaje validan. On takođe treba da bude zaveden i potvrđen, a kao dokaz tome obično se stavlja prijemni štambilj od notara na prvoj strani ili pak dokaz o overi na poslednjoj starni sa potpisom notara. Ugovor se potvrđuje i prilikom potpisivanja, obavezno moraju pristupiti obe ugovorne strane.

Prava potpisnika 

Ugovorom se definišu prava obe strane potpisnice ugovora. Prvo su definisana prava lica koje vrši poklanjanje, taksativno se navode recimo želje ili način preuzimanja poklona. Zatim se navode prava lica koje prima poklon, recimo, da li i kada može udaljiti poklon i pod kojim uslovima, ko plaća prenost sredstava i sl. Uglavnom, sve što stoji u ugovoru podložno je izmeni do momenta potpisivanja. 

Kako ide raskid istog?

Ugovor o poklonu overen kod notara moguće je raskinuti. Svakako da je ugovorom predviđena i ova situacija. Može se raskinuti ukoliko jedna od ugovornih strana zatraži raskid ugovora, obraćanjem i obrazlaganjem razloga pisanim putem. Zatim je potrebno da se i druga strana usaglasi sa traženim uslovima. Nakon toga uz pravnu pomoć advokata ili pravnika moguće je koncipirati izmenu ugovora, koji takođe mora biti overen. 

Kad se vodi parnični postupak?

Ukoliko druga strana ne pristane na raskid ugovora može se pokrenuti parnični postupak pred nadležnim, mesnim sudom, obično definisanim u ugovoru. Savet za stranu koja želi da raskine ugovore bio bi da se konsultuje sa advokatom, kako bi na najoptimalniji način raskid ugovora bio sproveden. Parnični postupak se pokreće tužbom. A sam postupak može trajati izuzetno kratko i završiti se na prvom ročištu, dok kod složenih postupaka, parnični postupak može da se oduži. Uglavnom, najbolje bi bilo da se uopšte ne pokreće parnični postupak, već da se kompromisom rešavaju evenutalni problemi, pa u saradnji sa advokatom izmeniti deo ugovora koji se smatra ne adekvatnim. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *